PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 1: ORGANIZATOR

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ 88/2011 i 93/2012) i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ 129/2004) kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS“ 129/2004) i odluke direktora br.000622550 od 24.10.2017. godine GRAND PROM d.o.o. Beograd, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
"AROMA, PRAVA ŽENSKA PRIČA"

Priređivač

Priređivač nagradne igre je „GRAND PROM“ d.o.o. Beograd, Surčinska 6a, 11010 Beograd PIB : 100001126 , matični broj: 17173006. Nagradna igra se priređuje na osnovu Odluke direktora o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama br000622550 24.10.2017. godine.

Vrsta nagradne igre

Nagradna igra je po vrsti nagradna igra u robi.

Zvanični naziv nagradne igre

Naziv nagradne igre je
"AROMA, PRAVA ŽENSKA PRIČA“

Pravo i mesto učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije bez Kosova i Metohije.
Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:
Grand Aroma 100g, 200g, 500g
Grand Aroma Dekofe 200g

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se organizuje za područje cele teritorije Republike Srbije bez Kosova i Metohije u periodu od 30.11.2017. godine do 28.12.2017. godine.

Pravila za učešće u nagradnoj igri

Svi proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri učestvuju na način da potrošač kupovinom najmanje jednog - bilo kog proizvoda od navedenih (Grand Aroma 100g, 200g, 500g; Grand Aroma Dekofe 200g) u periodu trajanja nagradne igre a najkasnije do 27.12.2017. do 23:58 č, stiče osnov za učešće u Nagradnoj igri. Po izvršenoj kupovini učesnik dobija fiskalni račun na kome u donjem levom uglu nalazi broj isečka fiskalnog računa - BI broj. Učesnik šalje BI broj sa fikalnog računa (u daljem tekstu Kod) na predviđene načine opisane u Pravilima. U nagradnoj igri učestvuju BI brojevi samo fiskalnih računa koji su izdati i prijavljeni u periodu od 30.11.2017 od 00:01č do 27.12.2017. 23:58č a na kojima se nalaze proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri.
Ispravna prijava, koja sadrži BI broj, putem SMS poruke ili putem internet obrasca na sajtu www.zivotsaaromom.rs poslata u periodu od 30.11.2017. u 00:01h zaključno sa 27.12.2017. godine, najkasnije do 23:58 h učestvuje u izvlačenju za dnevnu, nedeljnu odnosno glavnu nagradu shodno uslovima opisanim u ovim Pravilima.
Cilj nagradne igre jeste da potrošači putem slanja BI brojeva na način definisan u ovim Pravilima postaju potencijalni dobitnici neke od predviđenih nagrada.
Prijava se vrši na sledeći način:

Slanjem SMS poruke na broj 5006 sledećeg sadržaja: BI broj isečka fiskalnog računa na kom se nalaze proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri.

Putem internet obrasca na službenoj veb straniciwww.zivotsaaromom.rs gde je potrebno upisate sledeće podatke: broj isečka fiskalnog računa (BI broj) broj mobilnog telefona

Učesnik koji je poslao BI broj putem SMS poruke dobiće povratnu SMS poruku o statusu njegove prijave (prijava je ispravna - prihvaćena, prijava je neispravna ili da je BI broj već iskorišćen) i to na telefonski broj sa kog je poslata SMS poruka sa prijavom.

Cena SMS poruke se tarifira za krajnjeg korisnika po standardnoj ceni SMS poruke operatera mreže čiji je korisnik pretplatnik: za korisnike MTS mreže 3,60 rsd, za korisnike Telenor mreže 3,60 rsd, a za korisnike Vip mobilne mreže 3,48 rsd sa uračunatim PDV-om.

Operateri, shodno svojoj komercijalnoj politici, zadržavaju pravo na promenu standardne cene SMS poruke koja se tarifira za krajnjeg korisnika i Priređivač ne garantuje cene navedene u ovom Pravilniku i ne može snositi odgovornost za eventualne promene cena od strane gore navedenih operatera. Prijava putem internet stranice je besplatna.

Učesnik koji je poslao prijavu putem internet obrasca nakon kompletiranja prijave dobija povratnu informaciju o statusu prijave (prijava je ispravna - prihvaćena, prijava je neispravna ili da je BI broj već iskorišćen). Prijava ne može da se kompletira ukoliko pored prijave u odgovarajućem formatu učesnik ne ostavi i broj telefona koji služi za njegovu identifikaciju. Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da telefonski broj koji registruju putem internet obrasca bude ispravan, te Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja broja usled čega nagrada ne može biti dodeljena, uručena ili slično.

U oba slučaja korisnici dobijaju i informaciju da sačuvaju fiskalni isečak -račun na kojem se nalaze kupljeni proizvod koji učestvuje u nagradnoj igri i poslati BI broj sa kojim učestvuju u Nagradnoj igri.

Pravo na nagradu i mogućnost sticanja svojstva dobitnika stiče svaki punoletni učesnik koji pošalje validan BI broj u periodu trajanja nagradne igre. Sve pravilno poslate prijave putem SMS poruke i internet stranice ulaze u centralnu bazu podataka.
Svaki BI broj predstavlja jedinstvenu prijavu u bazu kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog BI broja.

Nema ograničenja u broju poslatih BI brojeva po broju telefona.

Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresovani se mogu informisati pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – subota) od 8.00-20.00 sati počev od 30.11.2017. godine do 28.12.2017 godine.

Nagrade i nagradni fond

U nagradnoj igri sledeće robne nagrade sa sledećom specifikacijom i vrednošću u dinarima biće dodeljene dobitnicima nagradne igre:


Tip nagrade Opis Ukupan broj nagrada Pojedinačna vrednost nagrade bez PDV-a(RSD) Ukupna vrednost nagrada bez PDV-a, (RSD) Ukupna vrednost nagrada sa PDV-om, 20% (RSD)
Dnevna Set od 3 šoljice i Grand Aroma kafe 200g 672 618,92 415.914,24 499.097,088
Nedeljna Apple iPhone 7 Gold 128GB 4 77.414,75 309.659,01 371.590,81
Glavna Putovanje za 4 osobe u Pariz 1 238.501 238.501 oslobođeno poreza
Ukupna vrednost nagradnog fonda 1.109.188,898

Ukupna vrednost nagradnog fonda nagrada iznosi 1.109.188,898 sa uključenim PDV-om, obračunato po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva ( 1 EUR=119.2520 RSD). Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

Izvlačenje nagrada


Dobitnici nagrade se određuju automatski, putem softvera, slučajnom metodom svakog sata za dnevne nagrade, jednom nedeljno za nedeljne nagrade (u daljem tekstu: nedeljno izvlačenje) i jednom na kraju nagradne igre igre (izvlačenje glavne nagrade) iz baze svih pravilno poslatih prijava a sve u skladu sa načinom objašnjenim u ovim Pravilima. Pored svakog izvučenog BI broja biće izvučen i rezervni BI broj. U slučaju da se utvrdi da izvučeni BI broj kao dobitni ne ispunjava uslove predviđene ovim Pravilima, biće zamenjen rezervnim BI brojem. Članovi komisija odgovorni su za regularno sprovođenje nagradne igre i biće naknadno imenovani od strane Priređivača.Dnevne nagrade:

- 24 komada poklon paketa sadržine: 3 Grand Aroma šolje i Grand Aroma kafa 200 grama.

Dnevne nagrade se izvlače svakog dana u periodu trajanja nagradne igre počev od 30.11. na svakih 60 minuta, počevši od 01:00. Poslednja dnevna nagrada biće izvučena poslednjeg minuta tekućeg dana, 23:59č. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju svi uspešno prijavljeni BI brojevi koji su poslati dana u kom se izvlače nagrade u periodu od 00:01-23:58. i prethodno nisu izvučeni. Poslednja dnevna nagrada biće izvučena 27.12.2017. u 23:59.

BI broj izvučen kao dobitni u izvlačenju dnevne nagrade ne učestvuje više u dnevnom, nedeljnom kao ni u izvlačenju za glavnu nagradu. BI brojevi koji nisu izvučeni kao dobitni u izvlačenju za dnevnu nagradu učestvuju u nedeljnom izvlačenju za nedelju u kojoj su poslati kao i u izvlačenju za glavnu nagradu.

Jedan telefonski broj može da bude izvučen kao dobitan za dnevnu nagradu najviše jednom u toku trajanja nagradne igre. Telefonski broj koji je prijavio dobitan BI broj za dnevnu nagradu dalje može učestvovati u nagradnoj igri u izvlačenju za nedeljnu i glavnu nagradu samo sa prijavom novih BI brojeva.
Izvlačenje se obavlja automatski i pobednici se obaveštavaju SMS porukom. Izvučeni brojevi telefona če biti objavljeni (sa skrivene 3 cifre broja telefonskog dobitnika) na zvaničnoj internet stranici www.zivotsaaromom.rs narednog dana najkasnije do 16 časova.

Nagradno izvlačenje će se obaviti automatski, putem posebnog programa iz centralne baze podataka u koju su unete sve pravilno poslate prijave putem SMS poruke i internet obrasca po principu slučajnog kompjuterskog odabira.

Nedeljne nagrade:1 Apple „iPhone 7 Gold“ 128GB

U periodu trajanja nagradne igre biće organizovana 4 nedeljna izvlačenja: - 7.12.2017. u 12:00 za sve prijave koje su prijavljene u periodu od 30.11. od 00:01 do 6.12. do 23:58

- 14.12.2017. u 12:00 za sve prijave koje su prijavljene u periodu od 7.12. od 00:01 do 13.12. do 23:58

- 21.12.2017. u 12:00 za sve prijave koje su prijavljene u periodu od 14.12. od 00:01 do 20.12. do 23:58

- 28.12.2017. u 12:00 za sve prijave koje su prijavljene u periodu od 21.12. od 00:01 do 27.12. do 23:58

U izvlačenju nedeljne nagrade učestvuju samo BI brojevi koji nisu bili dobitni u izvlačenju dnevnih nagrada u periodu za koje je nedeljno izvlačenje organizovano. Jedan BI broj može da učestvuje samo u jednom nedeljnom izvlačenju i to za period u kom je poslata prijava putem SMS poruke ili internet obrasca.

Jedan telefonski broj može da bude izvučen kao dobitan za nedeljnu nagradu najviše jednom u toku trajanja nagradne igre. Telefonski broj koji je prijavio dobitan BI broj za nedeljnu nagradu dalje može učestvovati u nagradnoj igri u izvlačenju za dnevnu i glavnu nagradu samo sa prijavom novih BI brojeva.

Izvlačenje se obavlja automatski i pobednici se obaveštavaju SMS porukom.
Izvučeni brojevi telefona če biti objavljeni (sa skrivene 3 cifre broja telefonskog dobitnika) na zvaničnoj internet stranici www.zivotsaaromom.rs narednog dana najkasnije do 16 časova.

Glavna nagrada:

- Putovanje za 4 osobe u Pariz (avio prevoz, smeštaj u hotelu, kategorije 3*, transport sa i do aerodoroma)

U izvlačenju za glavnu nagradu učestvuju sve ispravne nedobitni BI brojevi koji su poslati u periodu od 30.11.2017 u 00:01 do 27.12.2017 u 23:58h. BI broj koji je izvučen kao dobitni nekih od nagrada (dnevne ili nedeljne) ne učestvuje u izvlačenju za glavnu nagradu. Izvlačenje glavne nagrade se obavlja automatski i pobednik se obaveštava SMS porukom. Izvlačenje glavne nagrade je 28.12.2017. u 13h.

Preuzimanje nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će biti obavešteni o dobitku putem sms poruke najkasnije u roku od 48č.
Dobitnici će biti pozvani od strane kontakt centra telefonom radi identifikacije i dogovora oko preuzimanja nagrada u roku od 30 dana od dana izvlačenja.
Dobitnik nagrade je osoba koja se javi na broj telefona koji je izvučen i ostavi podatke operateru kontakt centra koji ih je kontaktirao: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i opštinu.
Preuzimanje nagrada će se vršiti lično. Dnevne nagrade u izuzetim situacijama mogu biti poslate poštom na adresu dobitnika koju dobitnik navede operateru kontakt centra. Trošak slanja nagrada snosi Priređivač. Priređivač u tom slučaju ne odgovara za izgubljene ili oštećene pošiljke. Smatra se da je nagrada uručena dobitniku od onog momenta kada je priređivač pošalje na adresu koju je dobitnik naveo kao validnu. Nagrade će biti poslate najkasnije u vremenskom periodu od 30 dana od dana kontaktiranja dobitnika od strane kontakt centra i utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje nagrade.
Pri preuzimanju nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid fiskalni račun na kome se nalazi dobitni BI broj i kupljeni prozvod definisan u ovim pravilima i lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG i koji služi kao dokaz o identitetu dobitnika nagrade prilikom preuzimanja nagrade.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 (petnaest) dana od dana obaveštavanja, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa. Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

O ishodu izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime, prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrednost nagrade pojedinog dobitnika.

Učestvovanje u nagradnoj igri se zaključuje 27.12.2017. godine u 23.58h.

Spisak dobitnika nagrada iz svih kategorija, objaviće se u dnevnom listu „Danas“, izdanje za područje cele Republike Srbije, kao i na sajtu www.zivotsaaromom.rs

Za nagrade jemči Priređivač.

Porezi

Dobitnici nagrada nemaju obavezu plaćanja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa nagradama, niti porez na dohodak građana.
Svi porezi u skladu sa zakonima Republike Srbije padaju na teret priređivača

Odobrenje za obradu ličnih podataka

Svi učesnici saglasni su sa pravilima nagradne igre. Učesnik u nagradnoj igri učešćem, odnosno prijavom putem sms i internet stranice www.zivotsaaromom.rs neopozivo prihvata da je Priređivač bez ikakve naknade ovlašćen da bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja koristi u reklamne svrhe njegovo ime i prezime, e-adresu, fotografiju i ostale podatke vezane za učesnika, a dobitnik nagrade obavezan je dati svoju saglasnost.
Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa primenjivim zakonodavstvom.
Svi lični podaci, kako učesnika, tako i dobitnika u nagradnoj igri, biti korišćeni isključivo u skladu sa odeljkom o preuzimanju nagrada i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12).

Prekid nagradne igre


Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost priređivača da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju priređivač će obavestiti učesnike o prekidu igre, razlozima za prekid igre i datumu prekida igre oglasom u dnevnom listu. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

Nadležnost u slučaju spora


U slučaju spora između priređivača i učesnika odnosno dobitnika igre, nadležan je sud u Beogradu.

Objavljivanje pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre, biće objavljena 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre, u dnevnom listu „Danas“ kao sredstvu javnog informisanja koje se distribuira na području cele Republike Srbije, kao i na veb stranici www.zivotsaaromom.rs
Učesnici u nagradnoj igri će po potrebi biti obavešteni i putem medija, u dnevnim novinama „Danas“ kao i na www.zivotsaaromom.rs
Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača. Svako ko ima pravni interes može da traži kopiju pravila nagradne igre o svom trošku. Priređivač će u roku od 15 dana po okončanju nagradne igre obavestiti Ministarstvo finansija, Poresku upravu, Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću o rezultatima nagradne igre.

Obavezujuća pravila

Svi učesnici su obavezani pravilima nagradne igre koja će biti objavljena u dnevnom listu.
Učesnici automatski prihvatju ova pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri.

Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti ministra finansija.


U Beogradu, dana 25.10.2017. godine